HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC- HUST - ĐHBK - Chuyên viết luận văn thạc sỹ

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC- HUST – ĐHBK

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

========================

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐẾN NĂM 2020

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TIẾN SỸ: TRẦN BÍCH NGỌC

Nội, 2018

 

 

 

MỤC LỤC                                                Trang

 

PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………….. 2

 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu…………………………………………………………………….. 1
 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn………………………………………………………………. 2
 3. Đối tượng, phạm vị nghiên cứu của luận văn………………………………………………… 2
 4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………… 2

Những đóng góp của luận văn……………………………………………………………………….. 2

 1. Kết cấu luận văn……………………………………………………………………………………… 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC…………………………….. 4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1………………………………………………………………………………… 24

CHƯƠNG 2:    PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ………………… 25

 • Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược phát triển tổ chức là một cơ sở giáo

dục đào tạo…………………………………………………………………………………………… 25

 • Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đào tạo Đại học, cao đẳng,

trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề……………………………………………………….. 25

 • Một số Khái niệm, Mục tiêu, Vai trò của chiến lược trong hoạt động của các cơ sở giáo dục Đại học, Qui định về định mức đào tạo Đại học, Cao đẳng,

Trung cấp chuyên nghiệp……………………………………………………………………….. 26

nghiệp Việt Trì…………………………………………………………………………………………. 47

 • Phân tích hiện trạng cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính………………………. 47
 • Phân tích các hoạt động về đào tạo……………………………………………………… 52

2.3.3. Phân tích Cơ cấu tổ chức và và chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên…………… 60

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………………………………………………………… 79

CHƯƠNG  3:   CHIẾN  LƯỢC  PHÁT  TRIỂN  TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC  CÔNG

NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN…. 80

2020……………………………………………………………………………………………………. 82

3.2.2. Đề suất các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển trường Đại học Công

nghiệp Việt Trì đến năm 2020………………………………………………………………… 84

Kết luận………………………………………………………………………………………………….. 100

Kiến nghị………………………………………………………………………………………………… 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….. 103

 

 

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng chiến lược.

Chương 2: Phân tích các căn cứ để hình thành chiến lược phát triển trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì.

Chương 3: Chiến lược phát triển Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì đến năm 2020 và các giải pháp thực hiện.

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

 

1.1.   Những khái niệm cơ bản về chiến lược

1.1.1.   Khái niệm chiến lược

Thuật ngữ “chiến lược” có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp cổ “Strategos” có nghĩa là nghệ thuật của giới quân sự. Có thể nói thuật ngữ “chiến lược” có từ rất lâu và chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực quân sự để chỉ các kế hoạch lớn, dài hạn, nó cũng được hiểu như là một nghệ thuật chỉ huy để có thể lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh hay nói cách khác là biết tận dụng tối đa mặt mạnh của mình và khai thác tối đa mặt yếu của đối phương để giành được chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, do vậy nó được hiểu ở mức độ là nghệ thuật hơn là khoa học.

Theo thời gian chiến lược không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quân sự mà nó đã được phát triển sang các lĩnh vực khác như: Chính trị, Văn hóa, Công nghệ, Môi trường. Hiện nay chiến lược đã được xây dựng và sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia và thực tế nó đã mang lại những thành quả to lớn với những chiến lược được xây dựng đúng, phù hợp với lĩnh vực hoạt động, khả năng của các tổ chức .

Do sự phát triển và cách tiếp cận dưới các góc độ nghiên cứu khác nhau của

các tác giả mà chiến lược có nhiều quan điểm khác nhau như:

Theo Jame B. Quinn: “Chiến lược kinh doanh là một hình thức hay một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các chương trình hành động theo một tổng thể kết dính với nhau”

Theo Alfred Chanlder đại học Havard “Chiến lược là xác định mục tiêu cơ bản dài hạn cho một tổ chức, lựa chọn tiến trình hoạt động và phân bố các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó”.

Do vậy, chiến lược kinh doanh là gì? Và tại sao các nhà quản trị lại cần quan tâm đến chiến lược kinh doanh như một nhiệm vụ hàng đầu trước khi tiến hành triển khai các hoạt động kinh doanh của mình?

“Chiến lược kinh doanh là tập hợp những quyết định và hành động kinh doanh hướng mục tiêu để các nguồn lực của doanh nghiệp đáp ứng được những cơ hội và thách thức từ bên ngoài” .[14, 21]

Như vậy, điểm đầu tiên của chiến lược kinh doanh có liên quan tới các mục tiêu của doanh nghiệp, những chiến lược kinh doanh khác nhau sẽ xác định những mục tiêu khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm, thời kỳ kinh doanh. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh còn cần đưa ra những hành động, phương hướng mục tiêu cụ thể, hay còn gọi là cách thức làm thế nào để đạt được mục tiêu đó.

Điểm thứ hai là chiến lược kinh doanh “không phải là những hành động riêng lẻ, đơn giản mà phải là tập hợp các hành động và quyết định hành động liên quan chặt chẽ với nhau, cho phép liên kết và phối hợp các nguồn lực tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đề ra”. [14, 29]

Điểm thứ ba là chiến lược kinh doanh cần phải đánh giá đúng được điểm mạnh, điểm yếu của mình kết hợp với những thời cơ và thách thức từ môi trường bên ngoài. Điều đó sẽ giúp cho các nhà quản trị tìm được những ưu thế cạnh tranh và khai thác được những cơ hội nhằm đưa doanh nghiệp chiếm được vị thế chắc chắn trên thị trường trước những đối thủ cạnh tranh.

Điểm cuối cùng, chiến lược kinh doanh phải tính đến lợi ích lâu dài và được xây dựng theo từng giai đoạn mà tại đó chiến lược đòi hỏi sự nỗ lực của các nguồn lực khác nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu của mục tiêu đề ra ở từng thời kỳ.

Theo luận văn này: chiến lược là tổng thể các sự lựa chọn có gắn bó chặt chẽ với nhau và các biện pháp cần thiết nhắm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp và tạo ra giá trị kinh tế bền vững trong một bối cảnh thị trường nhất định.

Do vậy chiến lược kinh doanh là chiến lược nhằm đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp.

1.1.2.   Quản trị chiến lược

 • Khái niệm

Quản trị chiến lược tiếng Anh có nghĩa là Strategic Management. Hiện nay

có rất nhiều quan điểm khác nhau về quản trị chiến lược.

Quản trị chiến lược có thể hiểu một cách ngắn gọn là một quá trình thực hiện gồm 3 giai đoan: Hoạch định chiến lược, triển khai thực hiện chiến lược và kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược.

Ba giai đoạn gắn bó với nhau là một quá trình duy nhất, giai đoạn hoạch định chiến lược là một quá trình có hệ thống nhằm xác định các mục tiêu dài hạn cùng các định hướng giải pháp và các nguồn lực cần thiết đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, mục đích chủ yếu của doanh nghiệp. Giai đoạn triển khai chiến lược là giai đoạn thực hiện phối kết hợp các nguồn lực hiện có đồng thời nó cũng gồm các biện pháp triển khai ở cấp độ nhân lực. Kiểm soát chiến lược là giai đoạn gần như được thực hiện đồng thời với giai đoạn triển khai chiến lược, ở gia đoạn này phải tiến hành thu thập và xử lý thông tin để trả lời các câu hỏi: Chiến lược thực hiện như thế nào? Những giả thiết, tiền đề quan trọng trong các dự định chiến lược có phù hợp với thực tế hay không? Trong quá trình thu thập thông tin phản hồi mà phát hiện ra sự khác biệt quá lớn giữa dự định chiến lược và việc triển khai, hoặc nếu những tiền đề trong các chiến lược không đúng với thực tế thì phải xem xét lại quá trình hoạch định chiến lược và tiến hành hoạch định lại từ đầu.

1.1.2.2.    Sự cần thiết của quản trị chiến lược

 • Giúp tổ chức xác định sứ mạng và mục tiêu, lựa chọn phương hướng để đạt được mục tiêu và cho biết vị trí của tổ chức trong quá trình thực hiện mục tiêu.
 • Giúp tổ chức thấy rõ cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài, cùng với những đặc điểm mạnh yếu của nội bộ tổ chức ở hiện tại và tương lai để phát huy những điểm mạnh, hạn chế các điểm yếu nhằm tận dụng được cơ hội và giảm thiểu những nguy cơ cho tổ chức.
 • Giúp tổ chức lựa chọn lợi thế cạnh tranh thích hợp trong môi trường hoạt động luôn thay đổi, tìm ra cách tồn tại và tăng cường vị thế cạnh tranh của tổ chức
 • Giúp tổ chức đưa ra các quyết định để đối phó phù hợp với môi trường

hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa tổ chức phát triển bền vững.

 

– Quản trị chiến lược nhằm đưa tổ chức đạt được hiệu suất và hiệu quả cao hơn, tức là giải quyết đúng công việc và thực hiện đúng cách. Quản trị chiến lược được tóm tắt theo sơ đồ khối tại hình 1.1:

1.1.3.   Hoạch định chiến lược

 • Khái niệm

Hoạch định chiến lược là quá trình thiết lập sứ mạng, thực hiện điều tra nghiên cứu để xác định các mặt mạnh, yếu bên trong tổ chức, nguy cơ và cơ hội bên ngoài của tổ chức, đề ra các mục tiêu dài hạn, xây dựng và lựa chọn các chiến lược thay thế. Các nhà chiến lược phải phân tích và đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức hiện tại và tương lai để xây dựng chiến lược.

 

1.1.3.2.   Lợi ích của hoạch định chiến lược

Hoạch định chiến lược đem lại lợi ích lâu dài cho tổ chức, giúp tổ chức đi đến mục tiêu xa hơn, nó là kim chỉ nam cho tổ chức đi đúng hướng với sứ mạng và tầm nhìn đã xác định, giúp nhà quản trị định hướng đi đến mục tiêu tốt nhất.

1.2.  Quy trình hoạch định chiến lược

1.2.1.   Quy trình hoạch định chiến lược:

Theo mô hình chiến lược của Fred R. David (hình 1.2) một chu trình quản trị

chiến lược bao gồm 10 bước  được chia thành 3 giai đoạn.

 

1.3.  Phân tích các yếu tố của môi trường hoạt động

Môi trường hoạt động của một tổ chức gồm môi trường bên ngoài và môi trường bên trong (hình 1.4). Việc phân tích môi trường bên ngoài là nhằm phát hiện một danh mục các cơ hội mà môi trường bên ngoài có thể mang lại cho tổ chức, đồng thời cũng giúp cho tổ chức nhận biết được các nguy cơ từ các yếu tố bên ngoài mà tổ chức nên tránh.

1.3.1.1.   Phân tích yếu tố kinh tế

Các yếu tố kinh tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân tích các yếu tố này không những xem xét những ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại mà còn cả những ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

 

Các yếu tố kinh tế chủ yếu tác động đến doanh nghiệp bao gồm: Tỷ lệ lạm phát .Tỷ lệ thất nghiệp.Tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế. Lãi suất. Cán cân thanh toán Quốc tế. Xu hướng của tỷ giá hối đoái. Hệ thống thuế và mức thuế. Các biến động trên thị trường chứng khoán. Xu hướng và thực tế đầu tư nước ngoài.

1.3.1.2.   Phân tích môi trường chính trị, luật pháp, chính sách

Luật pháp của mỗi quốc gia là nền tảng tạo ra môi trường kinh doanh của các quốc gia đó. Các yếu tố pháp luật và chính sách của nhà nước có vai trò quyết định rất lớn tới việc tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh hay không? Nhà phân tích chiến lược có nhiệm vụ phân tích xem chính sách, luật pháp mới ban hành tạo ra cơ hội hay khó khăn, nguy cơ cho doanh nghiệp, tổ chức của mình hay không? Đồng thời cũng dựa trên những dữ liệu hiện tại và quá khứ để có thể dự đoán một phần những chính sách của tương lai.

1.3.1.3.   Phân tích yếu tố văn hoá, xã hội

Không ít doanh nghiệp đã thất bại do không xem xét chú ý đến yếu tố văn hóa xã hội và sự phát triển của chúng. Sự biến động của các yếu tố này cũng tạo ra cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp, các yếu tố này ảnh hưởng một cách chậm chạp và rất khó nhận biết, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong dự báo và xác định sự tác động của chúng tới doanh nghiệp. Các yếu tố bao gồm: Mức sống có ảnh hưởng đến việc mở rộng hay thu hẹp quy mô sản xuất. Phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng. Văn hoá vùng. Tâm lý hay lối sống. Tỷ lệ kết hôn, sinh đẻ.

Viết Luận văn THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, BÁO CÁO THỰC TẬP, CHUYÊN ĐỀ….

Đảm bảo  uy tín chất lượng hàng đầu…

Cam kết 100% đạt yêu cầu

Để biết thêm nội dung toàn bộ bài xin liên hệ:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011566206621

Web: http://chuyenvietluanvanthacsi.com

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline: 0926.708.666

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Để lại bình luận

Scroll
0926708666
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes